Thiết kế app chuyên nghiệp 0938.136.444
×

So Sánh Giữa Phần Mềm ERP Odoo Và SAP (Phần 2)

Xây dựng phần mềm ERP trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Ở phần trước của series “So sánh giữa phần mềm ERP Odoo và SAP” chúng ta đã chúng ta đã tìm hiểu qua về lựa chọn ERP phù hợp, giải pháp điện toán đám mây, tự xây dựng máy chủ, so sánh giữa SAP và Odoo. Đối với phần 2,  cùng xem tiếp về tính năng giữa Odoo Online và SAP Business One, cùng tìm hiểu ngay nhé.

So Sánh Giữa Phần Mềm ERP Odoo Và SAP (Phần 2)

So sánh tính năng Odoo Online và Sap Business One?

4. So sánh các tính năng giữa Odoo Online và SAP Business One

Inventory Management

Odoo

SAP Business One

General

 

 

Multi-Warehouse

✔️

✔️

Storage Locations

✔️

✔️

(Bins)

Bin Replenishment

✔️

✔️

Mobile Device Support

✔️

✔️

Multi-Company

✔️

✔️

Multi-Currency

✔️

✔️

Multi-Language

✔️

✔️

Automatic ASN

x

x

(Advanced Shipping Notice)

✔️

✔️

Package Management / Cartoning

✔️

✔️

Freight Carrier Integration

✔️

x

Manage Consignee Stocks

✔️

✔️

EDI

x

✔️

(Electronic Data Interchange)

Products

 

 

Non-Stocked Inventory *

✔️

x

Multiple Variants

✔️

x

Multiple Units of Measure

✔️

✔️

Inter-class UoM Conversion *

✔️

✔️

Variant Matrix

x

x

Traceability

 

 

Lots / Serials

✔️

✔️

Up / Down Traceability

✔️

x

360° Traceability *

✔️

x

Expiration Dates

✔️

✔️

Cycle Counting

✔️

✔️

Reporting

 

 

Inventory Forecasts

✔️

✔️

Inventory Valuations

✔️

✔️

ABC Analysis

x

x

Barcode Support

 

 

QR Code Support

x

x

RFID Support

x

x

Lots / Serial Numbers

✔️

x

Receptions

✔️

x

Picking

✔️

x

Internal Moves

✔️

x

Delivery Orders

✔️

x

Inventory Adjustments

✔️

x

Routing

 

 

FIFO / LIFO

✔️

✔️

Customizable Routes *

✔️

x

Putaway Strategies

✔️

x

Wave Picking

✔️

✔️

Batch Picking

✔️

x

Zone Picking

✔️

x

Cluster Picking

✔️

x

Cross-Docking

✔️

x

Putaway Location By Size, Weight, & Capacity

✔️

✔️

Supply Chain

Odoo

SAP Business One

Features

 

 

Vendor Data Management

✔️

✔️

Vendor Pricelist Management

✔️

x

Inbound Quality Control

✔️

x

Dropshipping

✔️

✔️

Purchases

 

 

Purchase Requests

✔️

✔️

Purchase Orders

✔️

✔️

Purchase Approval Worflow

✔️

✔️

Request for Quotations

✔️

✔️

Contracts / Purchase Agreements

x

x

Automated Procurements

✔️

✔️

Minimum Stock Rules*

✔️

✔️

Make-to-Order

✔️

✔️

Master Production Schedule

✔️

x

Manufacturing

Odoo

SAP Business One

Online

 

Master Data

 

 

Multi-Level BoM

✔️

x

Byproducts / Coproducts

✔️

x

Routings

✔️

 

Subassemblies

✔️

x

One BoM for Multiple Product Variants

✔️

✔️

BoM versions

✔️

✔️

Multiple BoM / Routing *

✔️

✔️

Planning

 

 

Demand Forecasting

✔️

✔️

MRP I Scheduler

✔️

 

MRP II Scheduler *

✔️

x

Master Production Schedule

✔️

x

Gantt Chart Scheduling w / Drag & Drop

✔️

 

Kanban Planning

✔️

x

Production Calendar

✔️

x

Infinite Capacity Scheduling

✔️

 

Finite Capacity Scheduling

✔️

x

Available to Promise

x

✔️

Multiple Scheduling Plans

x

✔️

Delivery Date Calculation

✔️

x

(Backwards Scheduling)

Production Order Splitting / Merging

x

x

Operations

 

 

Manufacturing / Production Orders

✔️

✔️

Job Tracking

✔️

✔️

Work Orders / Operations

✔️

x

Automated Time Tracking

✔️

x

Disassembly Orders

✔️

✔️

Subcontract Manufacturing

✔️

✔️

Rework / Repair

✔️

x

Scrap

✔️

*

Disposal Strategies

✔️

x

Kits

✔️

✔️

Edit Individual Production BoMs

x

✔️

Costing

 

 

Perpetual Inventory Valuation *

✔️

✔️

Periodic Inventory Valuation *

✔️

✔️

Standard Price

✔️

✔️

FIFO

✔️

✔️

Landed Costs

✔️

✔️

Actual Production Labor

✔️

x

Production Order Costing

✔️

✔️

Shop Floor Control

 

 

Shop Floor Terminals

✔️

x

Production Activities

✔️

 

Non-Produciton Activities *

✔️

x

Time Tracking

✔️

x

Messages on Work Orders

✔️

x

Barcode Support

✔️

x

Equipment / Machine Management

✔️

x

Work Instructions on Work Orders

✔️

x

Maintenance Requests from Shop Floor Terminal

✔️

x

Human Resources

 

 

Schedule Management

✔️

x

Touchscreen Attendance

✔️

x

Timesheets

✔️

x

Breaks

✔️

x

Overtime

✔️

x

Vacation / Injury

✔️

x

Reporting and Forecasting

 

 

Overall Equipment Efficiency

✔️

x

Work Time

✔️

✔️

Demand Forecast

✔️

✔️

Maintenance KPIs

✔️

x

Production Costs Analysis

✔️

✔️

Up / Downstream Traceability

✔️

✔️

Analytic Accounting

✔️

✔️

CSV Export

✔️

✔️

Dynamic Pivot Tables

✔️

x

Dashboards

✔️

✔️

Save Custom Reports

✔️

✔️

Maintenance

Odoo

SAP Business One

Scheduling and Request Handling

 

 

Schedule Preventive Maintenance

✔️

x

Maintenance Kanban

✔️

x

Maintenance Calendar

✔️

x

Shop Floor Integration

✔️

x

Multiple Teams / Sites

✔️

x

Asset Management

✔️

x

Subcontract Repair

✔️

x

Job Tracking

✔️

x

Parts Management

 

 

Inventory Management

✔️

✔️

Purchasing Integration

✔️

✔️

Rotating Asset Location

✔️

x

Equipment Serial Numbers

✔️

x

Equipment Maintenance History

✔️

x

Dealer Portal

✔️

x

Chúc bạn thành công!

Thông tin liên hệ:

  1. Địa chỉ: 220/1 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam
  2. Tel: (0084) 2839977249  -  Fax: (0084) 2839977348
  3. Di động:
    (0084) 903323053 – Mrs. Châu
  4. Email: info@engma.com.vn
  5. www.engma.com.vn
Aide entreprise